ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เป็นที่เข้าใจกันดีว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง เงื่อนไข นโยบายในการใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

เพื่อเข้าใจถึงข้อตกลงและเงื่อนไข ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านได้เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบายเหล่านี้โดยไม่จำกัด

1 ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อจะได้เข้าใจการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของบริษัท

2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เราอาจมีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับทางกฏหมาย กรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

3 ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็นทรัพย์สินของเรา เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ชัดเจน อาจนำไปใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่การเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (การดาวน์โหลด การทำซ้ำ) โดยไม่ต้องขออนุญาต

การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บจก.ไอเดียล แอพโพรช เสียก่อน

ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/ หรือตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ในเครือ บจก. ไอเดียล แอพโพรช ไปใช้ในทางมิชอบผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/หรือกฎหมายอาญา

4 ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนไซต์นี้ บจก. ไอเดียล แอพโพรช ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียดความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูล ดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้วยตัวท่านเอง

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก

ข้อมูลที่นำเสนอบนไซต์นี้ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด

กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวท่านเอง

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

บจก.ไอเดียล แอพโพรช ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์และ/ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว

5 การสั่งซื้อสินค้า

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านไซต์นี้ (แพลตฟอร์ม) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งออกใช้บังคับ บจก.ไอเดียล แอพโพรช

ทั้งนี้ บจก.ไอเดียล แอพโพรช สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ (แพลตฟอร์ม) แล้ว

การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายาม ตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งซื้อใดๆ

ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับ ลูกค้าดังกล่าว

สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อขายนี้คือ เงินบาทไทย

ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใดๆ เกี่ยวกับบริการ (ถ้ามี)) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยว พันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่ โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

6 ราคาของสินค้า

ราคาขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม) โดยราคาของสินค้าได้รวมค่าภาษี 7% ตามกฎหมายกำหนด

ภาษี: ราคาของสินค้าที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

7 การชำระเงิน

ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่ถูกกำหนดอยู่บนไซต์ ไม่สามารถเป็นอื่นได้นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กำหนดไว้บนไซต์ (แพลตฟอร์ม)

วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้

การคืนเงินที่ชำระ:

(ก) การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินสดเมื่อส่งมอบ การคืนเงินให้ทำผ่านการโอนเงินทางธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลทั้งนี้เมื่อได้ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา

(ข) เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือกระบวนการภายในของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(ค) การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

(ง) เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

8 การคืนสินค้า ภายใน 60 วัน

เงื่อนไขของการคืนสินค้า: อาการเเพ้จากการใช้สินค้า โดยมีอาการดังตัวอย่างเช่น อาการบวม อาการแสบ อาการคัน เป็นต้น

ขั้นตอนการคืน

(1) ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร: 02-736-2280 หรือ Line: CS0922838000 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า

(2) กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าสินค้าคืน และสาเหตุของการคืนสินค้า หรือรูปถ่าย(ถ้ามี)

โดยส่งอีเมลมาที่: customer@aquaplus.co.th เพื่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อกลับ

(3) หลังจากได้รับการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านส่งคืนสินค้าภายใน 7 วัน มาตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ไอเดียล แอพโพรช

เลขที่ 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

(3.1) พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริงจากร้านค้า หรือบิลเงินสดที่ได้รับจากพนักงานขาย หรือ หลักฐานการชำระสินค้า และสำเนาบัตรประชาชน

(4) อควาพลัส ซีรี่ส์ จะโอนค่าสินค้าคืนให้ท่าน 100% ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ หลังจากได้รับพัสดุและเอกสารครบถ้วน

อควาพลัส ซีรี่ส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หากเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ครบถ้วน

TERMS & CONDITIONS

CONDITION OF USER

Given the wide range of opportunities and risks that the Internet offers, please review and observe the following terms and conditions for the use of our website as our Privacy Policy, which we have laid down for your and our own protection. Thank you for your understanding.

1 PERSONAL DATA

Please note and review our Privacy Policy, so that you may understand.

2 UPDATES OF THE CONDITIONS OF USE

Due to ongoing technical and legal innovations, we have to amend and/or update the current conditions of use from time to time. Please therefore check each time you use our website when the last version was uploaded.

3 COPYRIGHTS, TRADEMARKS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All information and content on our site including but not limited to texts, images, graphics, audio and video files are our property unless the contrary is explicitly stated. This copyrighted content may only be used without expressive permission for private and not for public or commercial use (downloads, reproductions etc.) Changes to, translations of, or other editing or processing of the content may only be made with the prior written permission of Ideal Approach Co., Ltd. The unauthorized use or misuse of any registered trademarks or logos of Ideal Approach Co., Ltd. is not permitted.

Please note that any infringement of our copyright or other intellectual property rights may have civil and/or criminal law consequences.

4 DISCLAIMER OF LIABILITY

This is the international Aquaplus Series webpage. The materials on this site, including products, services and information are of general character and may not be available, appropriate or comply with your local jurisdiction. Some offers, products or services made available or communicated through the Aquaplus

Series webpage may be prohibited by applicable law of the country which you selected and are therefore void.

Please select your location to be directed to the appropriate site.

Every care was taken in the compilation and validation of the information contained on this website. Nevertheless, we cannot assume any responsibility for its topicality, accuracy, completeness and/or quality. This website contains hyperlinks to websites from other providers.

Ideal Approach Co., Ltd. is not aware of the content of third-party websites and assumes no warranty or liability for any illegal content or other legal infringements on third-party websites.

However, Ideal Approach Co., Ltd. will promptly remove any link or content upon becoming positively aware that it violates applicable laws. This website is designed to provide general information and in no way replaces medical or professional advice. For such advice, please contact a physician or specialist of your choice.

Ideal Approach Co., Ltd. does not assume any liability for actions taken on the basis of the information contained in this website. Use of this website and downloading of data is at the user’s own risk.

Ideal Approach Co., Ltd. does not assume any liability for any damage, in particular to data files, hardware and/or software of the user, arising as a result of such an action. The responsibility for deliberate intention and gross negligence remain unaffected.

5 PURCHASE OF PRODUCT

Your compliance: You agree to comply with any and all the guidelines, notices, operating rules and policies and instructions pertaining to the purchase of products through the platform, as well as any amendments to the aforementioned, issued by Ideal Approach Co., Ltd. (whether as part of use of the platform or in relation to the purchase of products, on behalf of Seller), from time to time. Ideal Approach Co., Ltd. reserves the right to revise these guidelines, notices, operating rules and policies and instructions at any time and you are deemed to be aware of and bound by any changes to the foregoing upon their publication on the platform.

Placing your Order: You may place an Order by completing the Order form on the Platform and clicking on the “Order” or “Purchase” button. We will not accept Orders placed in any other manner. You shall be responsible for ensuring the accuracy of the Order.

Orders are irrevocable and unconditional: All Orders will be deemed to be irrevocable and unconditional upon transmission through the platform and Seller shall be entitled (but not obliged) to process such Order(s) without your further consent and without any further reference or notice to you. Nevertheless, in certain circumstances, you may request to cancel or amend the order which Seller will endeavour to give effect to on a commercially reasonable effort basis. However, notwithstanding the foregoing, Seller is not obliged to give effect to any request to cancel or amend any Order.

Maximum Liability: Notwithstanding any other provision of these Terms & Conditions of sale, Seller’s maximum cumulative liability to you or to any other party for all losses under, arising out of or relating to the sale of products under each customer contract, will not exceed the sum that you have paid to Seller under such customer contract.

Currency: Money references under these Terms & Conditions of Sale shall be in Thai Baht.

Binding and conclusive: You acknowledge and agree that any records (including records of any telephone conversations relating to the Services, if any) maintained by Seller or its service providers relating to or in connection with the Platform and Services shall be binding and conclusive on you for all purposes whatsoever and shall be conclusive evidence of any information and/or data transmitted between Seller and you. You hereby agree that all such records are admissible in evidence and that you shall not challenge or dispute the admissibility, reliability, accuracy or the authenticity of such records merely on the basis that such records are in electronic form or are the output of a computer system, and you hereby waive any of your rights, if any, to so object.

6 PRICE OF PRODUCTS

Listing Price: The price of the products payable by Customer shall be the listing price at the time at which the Order placed by the Customer is transmitted to Seller (through the platform). This listing price is included Tax 7%, according to the law.

Taxes: All listing prices are subject to taxes, unless otherwise stated. Seller reserves the right to amend the listing prices at any time without giving any reason or prior notice.

7 PAYMENT

General: You may pay for the product using any of the payment methods prescript on site. It cannot be paid to any other payment gateway which already prescribed on site.

Payment methods: You agree that you are subject to the applicable user agreement of your payment method. You may not claim against Seller for any failure, disruption or error in connection with your chosen payment method.

Refund of Payment:

(a) All refunds shall be made via the original payment mechanism and to the person who made the original payment, except for Cash on Delivery, where refunds will be made via bank transfer into the individual’s bank account provided that complete and accurate bank account details are provided to us.

(b) We offer no guarantee of any nature for the timeliness of the refunds reaching your account. The processing of payment may take time and it is subject to the respective banks and/or payment provider internal processing timeline.

(c) All refunds are conditional upon our acceptance of a valid return of the product.

(e) We reserve the right to modify the mechanism of processing refunds at any time without notice.

8 PRODUCT REFUND TERMS & CONDITIONS

Money-Back Guarantee within 60-Days. You’ll receive a refund of the purchase price. With all our products, your complete satisfaction is guaranteed or your money back.

Terms & Conditions: Allergic reaction after using our product such as irritation.

Process

(1) Contact Customer care: 02-736-2280 or Line: CS0922838000 for request of refund or claim

(2) Please inform the information following and email to customer@aquaplus.co.th

  • Name
  • Address
  • Phone no. or Mobile no.
  • Copy of first page of bank account book (Account name and Acoount no.)

(3) Officer will contact you to describe detail of refund / claim, then return the product to Head Office as following address

Ideal Approach Co.,Ltd
2 Soi Krungthep-Kreetha 19, Krungthep-Kreetha Road,Sapansoong, Sapansoong, Bangkok 10250, Thailand

(3.1) Enclose with Official receipt or Cash receipt or Pay-in slip and copy of National Identification

(4) We will full refund of purchase price within 30 business days after receiving product and documents completely

Aqua+ Series, have the right to deny of refund. If any of the documents are incomplete.